Riding The Globe On A Vintage Norton

John Fitzwater’s fuzzy plan to take a 43-year-old Norton Commando around the world