Monkey Business

Riding over 1000 km through the Sahara Desert on minibikes